otop มีที่มาที่ไปอย่างไร
otopหรืออีกชื่อ ที่คุ้นหูคนไทยเป็นอย่างดี คือ โครงงานหนึ่งตำบล หนึ่งสินค้า ( ONE TAMBON ONE PRODUCT : OTOP ) เป็นเลิศในหลักการสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ที่แถลงต่อรัฐบาลไทย มีเป้าหมายเน้นให้แต่ละชุมชนได้นำภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้เพื่อสำหรับในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์

โดยภาครัฐ พร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือในด้านวิชาความรู้ยุคใหม่ แล้วก็การจัดการจัดแจง เพื่อเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากชุมชน สู่ตลาดทั้งยังในรวมทั้งต่างถิ่น ด้วยระบบร้านขายของโครงข่าย รวมทั้งอินเตอร์เน็ต และก็เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือขั้นตอนปรับปรุงเขตแดน สร้างชุมชนที่อดทน พึ่งพาตัวเองได้ ให้พลเมืองมีส่วนร่วมสำหรับการสร้างงาน สร้างรายได้ ด้วยการนำทรัพยากร ความคิดในเขตแดน มาปรับปรุงเป็นผลิตภัณฑ์และก็บริการที่มีคุณภาพ มีลักษณะเด่นแล้วก็มีมูลค่าเพิ่ม เป็นที่เรียกร้องของตลาดทั้งยังใน รวมทั้งต่างแดน สอดคล้องกับวัฒนธรรม รวมทั้งวิถีชีวิตเขตแดน

จุดสำคัญ และ เป้าหมาย

สร้างงาน สร้างรายได้แก่คนในชุมชน

สร้างความสามัคคี การร่วมมือร่วมใจพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้คนในถื่นฐานนั้นๆ และยังเป็นการนำ ทรัพยากรต่างๆของ แต่ล่ะท้องที่มาใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เสริมสร้างความคิดใหม่ๆ เพื่อเกิดการแข่งขัน และแรงบรรดาลใจรวมทั้ง เพิ่มคุณภาพสิ้นค้า

โครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2547 หรือ OTOP Product Champion ( OPC )

การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย เป็นกระบวนการส่งเสริมสินค้า OTOP ที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญมากในปี 2547 โดยเป็นการดำเนินงานต่อเนื่อง จากการลงทะเบียนผู้ประกอบการ OTOP ซึ่งก็มีทั้งOTOP ชุมชน และ SMEs และการจัดการฝึกอบรม SMART OTOP ให้แก่ OTOP ชุมชน จำนวน 26,600 คน เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ในการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2547 มีผู้ประกอบการทั้ง 2 กลุ่ม สมัครลงทะเบียนเข้ารับการคัดสรรในระดับอำเภอ มากกว่า 27,000 ราย โดยมีการคัดสรรในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด( CLUSTER) และประเทศ

ผลการคัดสรรระดับประเทศมีผลิตภัณฑ์ได้รับคะแนนในระดับ 5 ดาว ( OPC ระดับ 5 ดาว ) จำนวนทั้งสิ้น 573 ผลิตภัณฑ์ การนำเสนอข้อมูล OPC 5 ดาวในส่วนนี้ จึงเป็นการสร้างโอกาสและขยายผลในด้านการตลาดและช่องทางการจำหน่ายของ OPC ระดับ 5 ดาวให้เพิ่มมากขึ้นต่อไป

 โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ( ONE TAMBON ONE PRODUCT : OTOP ) เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ที่แถลงต่อรัฐบาลไทย มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้แต่ละชุมชนได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาสินค้า โดยภาครัฐ พร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือในด้านความรู้สมัยใหม่ และการบริหารจัดการ เพื่อเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชน สู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ ด้วยระบบร้านค้าเครือข่าย และอินเตอร์เน็ต และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น สร้างชุมชนที่เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้างรายได้ ด้วยการนำทรัพยากร ภูมิปัญญาในท้องถิ่น มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นและมีมูลค่าเพิ่ม เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งใน และต่างประเทศ สอดคล้องกับวัฒนธรรม และวิถีชีวิตท้องถิ่น บาคาร่าออนไลน์